Μηχανογραφικά Ελληνικών Πανεπιστημίων

Η συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου για τους υποψηφίους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι μια σοβαρή και σημαντική διαδικασία. Η σειρά με την οποία θα δηλωθούν οι σχολές μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στις σπουδές και την επαγγελματική κατεύθυνση που θα επιλέξει ο μαθητής.

Με αυτά τα δεδομένα, η συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου προϋποθέτει αφενός ότι ο μαθητής έχει ξεκαθαρίσει τις επιθυμίες και τις προτεραιότητές του σε μια ρεαλιστική βάση και αφετέρου ότι γνωρίζει την ακαδημαїκή πραγματικότητα και τις διεξόδους που αυτή παρέχει.

Στο Atout Edu & Pro έχουμε τη γνώση και τα επιστημονικά εργαλεία να βοηθήσουμε τον υποψήφιο σ'αυτές τις κρίσιμες αποφάσεις. Με την ουσιαστική μας συνδρομή του δίνουμε τις πληροφορίες που χρειάζεται και ιεραρχούμε μαζί τις επιλογές του.
Αν ο υποψήφιος δεν έχει ακόμα ξεκάθαρες επιλογές, μέσα από το Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού, αποκτά ολοκληρωμένη και εμπεριστατωμένη γνώση για τα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες και τη δομή της επαγγελματικής του προσωπικότητας, ώστε να επιλέξει τον επαγγελματικό του δρόμο με σιγουριά και ασφάλεια.

Η υπηρεσία της συμπλήρωσης του Μηχανογραφικού Δελτίου παρέχεται είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό με το Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού, ώστε ο υποψήφιος να προβεί στις επιλογές του έχοντας ασφαλή επιστημονικά δεδομένα.
 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
join us
Follow us on Facebook
Γρ. Λαμπράκη 19 & Άγγ. Μεταξά
Τ.Κ. 166 75 Γλυφάδα Τηλ: 210-8980384
email: info@atout.gr
επικοινωνία
210 8980384
Πιστοποιήσεις
Computer Academy
caps