Ψυχομετρία

Τι είναι η Ψυχομετρία;
 Η Ψυχομετρία αποτελεί κλάδο της επιστήμης της Ψυχολογίας, της οποίας έργο είναι η μαθηματική μέτρηση παραγόντων της προσωπικότητας, ψυχικών χαρακτηριστικών, συμπεριφοράς, ικανοτήτων και δεξιοτήτων του ατόμου
 Αν θα θέλαμε να δώσουμε έναν ορισμό της προσωπικότητας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι πρόκειται για: «Τα σχετικά σταθερά και διαρκή χαρακτηριστικά ενός ατόμου που το κάνουν να ξεχωρίζει από τους άλλους ανθρώπους καθιστώντας το μοναδικό, αλλά και που ταυτόχρονα επιτρέπουν τη σύγκρισή του με τους άλλους».
Οι επιστήμονες που ασχολούνται με την Ψυχομετρία τείνουν να συμφωνήσουν στο ότι, για να εξασφαλιστεί η όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική και έγκυρη ανάλυση των παραγόντων της προσωπικότητας, απαιτείται η σύμπραξη σύγχρονων επιστημονικών κλάδων, οι κυριότεροι των οποίων είναι οι εξής: α) Ψυχολογία, β) Πληροφορική-Λογισμικό, γ) Τεχνητή Νοημοσύνη, δ) Στατιστική.
Κατά τα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ού πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες σοβαρές έρευνες σχετικά με την ανθρώπινη προσωπικότητα και τα αποτελέσματα μέχρι σήμερα είναι πολύ ενθαρρυντικά. Ενδεικτικά και μόνον αναφέρουμε τους ερευνητές Sigmund Freud, Carl Jung, Alfred Adler, Wilhelm Wundt, William James, Sir Francis Galton, James McKeen Cattell, John Broadus Watson, Max Wertheimer, Donald O. Hebb, Erich Fromm, Henry Murray, Erik Erikson, Gordon Allport, Raymond Cattell, Hans Eysenck, Abraham Maslow, Carl Rogers, George Kelly, Jean Piaget, Burrhus Frederic Skinner, Ivan Pavlov, Albert Bandura, Julian Rotter, Albert Ellis, Aaron T. Beck, Leon Festinger, Stanley Milgram, Philip Zimbardo, Viktor Frankl. Διακρίνουμε το έργο των Alfred Binet που κατασκεύασε το πρώτο τεστ νοημοσύνης (Stanford-Binet IQ Test), το οποίο είχε στόχο να συγκρίνει τις επιδόσεις πολλών διαφορετικών ατόμων που ανήκαν στην ίδια ομάδα και για τούτο τον λόγο εφαρμόστηκε σε μαθητές στη Γαλλία, Charles Spearman που ασχολήθηκε με την ανάλυση παραγόντων (factor analysis), Edward Thorndike που ανέπτυξε τη συνδετική θεωρία (connectionism), Κarl Pearson που επινόησε το γνωστό χ^2 τεστ, και Frederic Kuder που κατασκεύασε το πρώτο γνήσιο τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, το οποίο στη συνέχεια αυτοματοποίησε ο Καθηγητής Ε. Ι. Γιαννακουδάκης το 1974.
          
     Ποιος είναι ο σκοπός των μετρήσεων της Ψυχομετρίας;

Σκοπός των μετρήσεων της Ψυχομετρίας, μέσω των ψυχομετρικών τεστ, είναι να εντοπιστεί και να αξιολογηθεί η ψυχική κατάσταση των υποκειμένων, οι ψυχικές ιδιότητες και ικανότητές τους και, εν τέλει, να καταστεί δυνατή η πρόβλεψη του τρόπου συμπεριφοράς των ανθρώπων κάτω από διάφορες συνθήκες. 
Στο πλαίσιο του προαναφερόμενου γενικού ορισμού της προσωπικότητας έχουν αναπτυχθεί τέσσερις διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις:
1) Η Ψυχομετρική προσέγγιση (Eysenck, Cattell)
2) Η Ψυχοδυναμική προσέγγιση (Freud, Jung, Adler)
3) Η προσέγγιση της Κοινωνικής Μάθησης (Mischel, Bandura)
4) Η ανθρωπιστική προσέγγιση (Maslow, Rogers)
Πρόσφατες έρευνες εδραιώνουν την ύπαρξη ενός γενικά αποδεκτού μοντέλου για την περιγραφή της δομής της προσωπικότητας. 
Η ΜΕΘΟΔΟΣ
162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162
join us
Follow us on Facebook
Γρ. Λαμπράκη 19 & Άγγ. Μεταξά
Τ.Κ. 166 75 Γλυφάδα Τηλ: 210-8980384
email: info@atout.gr
επικοινωνία
210 8980384
Πιστοποιήσεις
Computer Academy
caps