Αξιοπιστία & Εγκυρότητα των Τέστ

Πόσο αξιόπιστα είναι τα ψυχομετρικά τεστ;
 
  • Όταν κάνουμε λόγο για έμπειρο σύστημα, στην περίπτωση της σειράς των ψυχομετρικών τεστ CAPS ARISTON εννοούμε λογισμικό που έχει κωδικοποιημένη την ανθρώπινη εμπειρία και που έχει δομηθεί με βάση επαρκή και τεκμηριωμένη γνώση των παραγόντων που συνθέτουν την προσωπικότητα ενός ατόμου. Όλη αυτή η γνώση που εμπεριέχεται στηρίζεται σε στάθμιση που αφορά τον ελληνικό πληθυσμό, καθώς και το ελληνικό κοινωνικο-οικονομικό σύστημα. Το αρχικό δείγμα στάθμισης ήταν 20,000 άτομα.
  • Η μεθοδολογία που υιοθετούμε στηρίζεται σε διεθνώς εδραιωμένα ψυχομετρικά και στατιστικά μοντέλα, τα οποία αναλύουν τις ικανότητες του ατόμου (δηλαδή, επίκτητα γνωστικά και γνωσιακά χαρακτηριστικά, δεξιότητες, και τάσεις προς συγκεκριμένες δραστηριότητες), καθώς επίσης και την προσωπικότητα του ατόμου (δηλαδή, την έμφυτη συμπεριφορά και προδιάθεση του ατόμου, εγγενή, σταθερά και διαχρονικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί και παγιωθεί, διαφοροποιώντας το άτομο από τους άλλους γύρω του). 
  • Το ψυχομετρικό τεστ, πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή και μας δίνει πολύτιμα ευρήματα που συνθέτουν το μαθησιακό προφίλ, το επαγγελματικό προφίλ, την προσωπικότητα και τα λοιπά στοιχεία που αναζητούμε. Στη συνέχεια, οι απαντήσεις αναλύονται απο ένα εξελιγμένο έμπειρο σύστημα, το οποίο χρησιμοποιεί προχωρημένα στατιστικά μοντέλα και τεχνικές σταδιοποίησης (clustering) για την παραγωγή της αντίστοιχης αναφοράς.
  • Η αναφορά του ψυχομετρικού τεστ έχει καθαρά συμβουλευτικό-εκπαιδευτικό χαρακτήρα και επιδιώκει να βοηθήσει τόσο τον εξεταζόμενο στην επίπονη διαδικασία του «γνώθι σαυτόν» όσο και τον εκπαιδευτή-σύμβουλο στη δύσκολη αποστολή του να προσδιορίσει με σαφήνεια και υπευθυνότητα την προσωπικότητα του εξεταζόμενου. 
  • Τα αποτελέσματα της  αναφοράς του ψυχομετρικού τεστ, αξιοποιούμενα, στηρίζουν και καθιστούν αποτελεσματικότερο το έργο της ανάλυσης της προσωπικότητας, της μαθησιακής ανάπτυξης, του επαγγελματικού προσανατολισμού, της προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης, της συμβουλευτικής καριέρας.
  • Εξάλλου, αυτά τα ψυχομετρικά τεστ έχουν βαθμό αλήθειας και ποσοστό πιθανότητας σφάλματος, ώστε τα αποτελέσματα να είναι όσο γίνεται ασφαλή και αξιόπιστα.
Η ΜΕΘΟΔΟΣ
162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162
join us
Follow us on Facebook
Γρ. Λαμπράκη 19 & Άγγ. Μεταξά
Τ.Κ. 166 75 Γλυφάδα Τηλ: 210-8980384
email: info@atout.gr
επικοινωνία
210 8980384
Πιστοποιήσεις
Computer Academy
caps